هندسه 1 فصل 4 خط و صفحه در فضا

حجم فایل : 440.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا هندسه 1
فصل 4(خط و صفحه در فضا) خط و صفحه در فضا:
1- دو خط در یک صفحه موازی نامیده می شوند اگر هیچ نقطه ی مشترکی نداشته باشند یا بر هم منطبق باشند.
2- یک خط و یک صفحه را که فقط یک نقطه مشترک داشته باشند متقاطع می نامیم در غیر این صورت خط و صفحه موازیند. 3- یک خط را بر یک صفحه عمود گوییم اگر خط صفحه را قطع کند و با هر خطی که از نقطه ی تلاقی می گذرد زاویه ی قائمه تشکیل دهد به عبارت دیگر اگر خطی بر دو خط از یک صفحه عمود باشد بر آن صفحه عمود است.
4- دو صفحه را موازی می گویند اگر یکدیگر را قطع نکنند یا بر هم منطبق باشند.
5- دو صفحه را عمود بر هم می نامند هر گاه خطی در یکی از دو صفحه موجود باشد که بر صفحه دیگر عمود باشد. پایان...